احکام ، اعمال و دانستنی های مذهبی

احکام ارث؛دسته سوم -رساله حضرت آیه الله العظمى امام خمینی

با مجله اینترنتی گلثمین در یک مطلب تازه از احکام،اعمال و دانستنیهای مذهبی همراه باشید :

رساله حضرت آیه الله العظمى امام خمینی

احکام ارث؛دسته سوم

 

احکام ارث؛دسته سوم

 

2755 دسته سوم عمو و عمه و دایى و خاله و اولاد آنان است به تفصیلى که گفته شد، که اگر از طبقه اول و دوم کسى نباشد اینها ارث مى‏برند.

2756 اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادرى باشد یعنى با پدر میت از یک پدر و مادر باشد، یا پدرى باشد یا مادرى همه مال به او مى‏رسد، و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادرى یا همه پدرى باشند، مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى‏شود، و اگر عمو و عمه هر دو باشند، و همه پدر و مادرى، یا همه پدرى باشند، عمو دو برابر عمه مى‏برد، مثلا اگر وارث میت دو عمو و یک عمه باشد، مال را پنج قسمت مى‏کنند، یک قسمت را به عمه مى‏دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوى بین خودشان قسمت مى‏کنند.

2757 اگر وارث میت فقط چند عموى مادرى یا چند عمه مادرى باشد، مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى‏شود، ولى اگر فقط چند عمو و عمه مادرى داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید با هم صلح کنند.

2758 اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند، عمو و عمه پدرى ارث نمى‏برند، پس اگر میت‏یک عمو یا یک عمه مادرى دارد مال را شش قسمت مى‏کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادرى و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادرى مى‏دهند و عموى پدر و مادرى دو برابر عمه پدر و مادرى مى‏برد و اگر هم عمو و هم عمه مادرى دارد، مال را سه قسمت مى‏کنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادرى مى‏دهند و عمو دو برابر عمه مى‏برد و یک قسمت را به عمو و عمه مادرى مى‏دهند، و احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

2759 اگر وارث میت فقط یک دایى، یا یک خاله باشد همه مال به او مى رسد، واگر هم دایى و هم خاله باشد، و همه پدر و مادرى، یا پدرى، یا مادرى باشند مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى‏شود و احتیاط آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

2760 اگر وارث میت فقط یک دایى، یا یک خاله مادرى و دایى و خاله پدر و مادرى، و دایى و خاله پدرى باشد، دایى و خاله پدرى ارث نمى‏برد، و مال را شش قسمت مى‏کنند، یک قسمت را به دایى یا خاله مادرى و بقیه را به دایى و خاله پدر و مادرى مى‏دهند که به طور مساوى بین خودشان قسمت کنند.

2761 اگر وارث میت فقط دایى و خاله پدرى و دایى و خاله مادرى و دایى و خاله پدر و مادرى باشد، دایى و خاله پدرى ارث نمى‏برد و باید مال را سه قسمت کنند یک قسمت آن را دایى و خاله مادرى به طور مساوى بین خودشان قسمت نمایند و بقیه را به دایى و خاله پدر و مادرى بدهند که به طور مساوى بین خودشان قسمت کنند.

احکام ارث؛دسته سوم

2762 اگر وارث میت‏ یک دایى یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه باشد مال را سه قسمت مى‏کنند، یک قسمت را دایى یا خاله و بقیه را عمو یا عمه مى‏برد.

2763 اگر وارث میت‏ یک دایى یا یک خاله، و عمو و عمه باشد، چنانچه عمو و عمه پدر و مادرى یا پدرى باشند، مال را سه قسمت مى‏کنند، یک قسمت را دایى یا خاله مى‏برد، و از بقیه، دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمه مى‏دهند، بنابر این اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت را به دایى یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مى‏دهند.

2764 اگر وارث میت‏ یک دایى یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه مادرى، و عمو و عمه پدر و مادرى یا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى‏کنند، یک قسمت آن را به دایى یا خاله مى‏دهند و دو قسمت باقى مانده را شش قسمت مى‏کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادرى و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادرى یا پدرى مى‏دهند، و عمو دو برابر عمه مى‏برد. بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت را به دایى یا خاله و یک قسمت را به عمو یا عمه مادرى و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادرى یا پدرى مى‏دهند.

2765 اگر وارث میت‏ یک دایى، یا یک خاله و عمو و عمه مادرى، و عمو و عمه پدر و مادرى، یا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى‏کنند، یک قسمت را دایى یا خاله مى‏برد و دو قسمت باقى مانده را سه سهم مى‏کنند، یک سهم آن را به عمو و عمه مادرى مى‏دهند که بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه مى‏کنند، و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر و مادرى یا پدرى قسمت مى‏نمایند، و عمو دو برابر عمه مى‏برد. بنابراین مال را نه قسمت کنند، سه قسمت آن سهم خاله یا دایى و دو قسمت‏ سهم عمو و عمه مادرى و چهار قسمت‏ سهم عمو و عمه پدر و مادرى یا پدرى مى‏باشد.

2766 اگر وارث میت چند دایى و چند خاله باشد که همه پدر و مادرى، یا پدرى یا مادرى باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم مى‏شود، دو سهم آن به دستورى که در مساله پیش گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت مى‏کنند و یک سهم آن را دایى‏ ها و خاله‏ ها به طور مساوى بین خودشان قسمت مى‏نمایند.

2767 اگر وارث میت، دایى یا خاله مادرى، و چند دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى، و عمو و عمه باشد، مال سه سهم مى‏شود، و دو سهم آن را به دستورى که سابقا گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت مى‏کنند، پس اگر میت ‏یک دایى یا یک خاله مادرى دارد، یک سهم دیگر را شش قسمت مى‏کنند، یک قسمت را به دایى یا خاله مادرى مى‏دهند، و بقیه را به دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى مى‏دهند، وبه طور تساوى قسمت مى‏کنند، و اگر چند دایى مادرى یا چند خاله مادرى یا هم دایى مادرى و هم خاله مادرى دارد، آن یک سهم را سه قسمت مى‏کنند، یک قسمت را دایى‏ ها و خاله‏ هاى مادرى به طور مساوى بین خودشان قسمت مى‏کنند و بقیه را به دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى مى‏دهند، که به طور مساوى قسمت کنند.

2768 اگر میت عمو و عمه و دایى و خاله نداشته باشد، مقدارى که به عمو و عمه مى‏رسد، به اولاد آنان و مقدارى که به دایى و خاله مى رسد، به اولاد آنان داده مى‏شود.

2769 اگر وارث میت عمو و عمه و دایى و خاله پدر و عمو و عمه و دایى و خاله مادر او باشند، مال سه سهم مى‏شود، یک سهم آن مال عمو و عمه و دایى و خاله مادر میت است به طور مساوى، ولى احتیاط واجب در عمو و عمه مادرى مادر میت آن است که با هم صلح کنند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت مى‏کنند، یک قسمت را دایى و خاله پدر میت به طور مساوى بین خودشان قسمت مى‏نمایند، و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر میت مى‏دهند، و عمو دو برابر عمه مى‏برد.

لینک منبع

امتیاز شما به این مطلب
تبلیغات

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا