قرآنمعما و تست هوش

168 معمای قرآنی همراه با جواب

168 معمای قرآنی همراه با جواب

معما

1- سوره‌هایی که حضرت محمد(ص) فرمود آن سوره‌ها مرا پیر کرد، چیست؟

سوره‌های هود، واقعه، مرسلات و نبا می‌باشد.

2- کدام سوره قرآن به نام یکی از فلزات است؟

«حدید» که به معنای «آهن» است.

3- نام موجودی که نه انسان است و نه حیوان و نه فرشته و نام یکی از سوره‌های قرآن است؟

سوره«جن»

4- سوره‌ای که نام میوه‌ای است و خداوند به آن قسم خورده است؟

سوره «تین»

5- نام سوره‌ای که به معنای روزگار است، چیست؟

سوره «دهر»

6- کدام سوره‌ها نشان دهنده بخش‌هایی از شبانه روز هستند؟

فلق، عصر، لیل و فجر

7- سوره‌هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده، کدامند؟

تبت، عصر، قارعه، عبس، لیل، شمس

8- نام مرد دانشمندی که یکی از سوره‌های قرآن به نام اوست؟

لقمان

9-  سوره‌هایی را که تعداد آیه‌های آن، برابر با تعداد امامان معصوم است؟

تحریم » و«طلاق

10- سوره‌ای که به نام یکی از روزهای هفته است؟

جمعه

11- کدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟

یس

12 – کدام سوره به «عروس قرآن» مشهور است؟

الرحمن

13- تنها سوره‌ای که به زبان حال بندگان نازل شده، کدام است؟

حمد

14- زینت قرآن چیست؟

به فرمایش حضرت محمد(ص)صوت زیبا زینت قرآن است

15-  کدامیک از اسماء الحسنی خداوند است که 114 مرتبه مطابق با تعداد سوره‌های قرآن آمده است؟

لفظ «رحیم» 114 مرتبه در قرآن کریم آمده است

16- کدام سوره به «مادر قرآن» معروف است؟
سوره «حمد» به مادر قرآن معروف است.
17- چند سوره با «الحمدلله» شروع می شود؟
پنج سوره با «الحمد الله» شروع می‌شود. «1. حمد، 2. انعام، 3. کهف، 4. سبأ، 5. فاطر».
18-کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است؟
سوره «تکویر» تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است.
18-  نام چه تعداد از سوره‌های قرآن یک حرفی است؟
نام سوره‌های «ق، ص، ن» یک حرفی است.
19- سوره‌ای که همنام یکی از «فروع دین» است چه نام دارد؟
سوره «حج».
20- چند سوره با «اِنّا» شروع می‌شود؟
چهار سوره با «انّا» آغاز می‌شود: «1. فتح، 2. نوح، 3.قدر، 4. کوثر».
21-  کدام سوره به سوره « امام حسین ـ علیه السلام ـ » معروف است؟
سوره «فجر» به سوره امام حسین ـ علیه السلام ـ معروف است.
22 – سوره‌ای که تعداد آیاتش برابر با تعداد « چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ » می‌باشد چه نام دارد؟
سوره «صف» تعداد آیاتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ است.
23- کدام سوره «همنام یکی از شهرهای ایران» است؟
سوره «نور» همنام شهرستان نور در استان مازندران است.

24- سوره‌هایی که به «مسبّحات» مشهور هستند کدامند؟
سوره‌های «اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه،‌ تغابن و اعلی» به مسبّحات مشهور هستند.
25-  چه تعداد از سوره‌های قرآن «مکی» و چه تعداد از آن‌ها «مدنی» هستند؟
«86 سوره مکی» و «28 سوره مدنی» است.
26- کدامیک از سوره‌های قرآن همنام «قبیله پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » است؟
سوره «قریش» همنام قبیله حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است.
27- کدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟
سوره «یس» به قلب قرآن معروف است.
28- سور‌ه‌ای که پنج بار کلمه «الله» در آن آمده است چه نام دارد؟
در سوره «حج» پنج بار کلمه الله آمده است.
29- کدام سوره قرآن کریم است که غیر از (بسم الله الرحمن الرحیم) «حرف میم» در آن به کار نرفته است؟
در سوره «کوثر» به غیر از بسم الله الرحمن الرحیم حرف میم نمی‌باشد.
30-  چه تعداد از سوره‌های قرآن با «اٍذا‌» شروع می‌شود؟
سوره‌های «واقعه، منافقون،‌ تکویر، انفطار، انشقاق، نصر و زلزال» با «اذا» شروع می‌شوند.
31- کدام سوره به «نسب نامه خداوند» مشهور است؟
سوره «اخلاص» به نسب نامه خداوند معروف است.
32- سوره‌هایی که به «عزائم» مشهور هستند کدامند؟
سوره‌های «سجده، فصلت، نجم و علق» به (عزائم) مشهور هستند.
33-  کدام سوره «همنام یکی از دانشمندان» است؟
سوره «لقمان».
34- سوره‌ای که غیر از «بسم الله الرحمن الرحیم» تنها یک «کسره» در آن به کار برده شده است چه نام دارد؟
سوره‌ای که غیر از بسم الله الرحمن الرحیم تنها یک کسره در آن به کاربرده شده است سوره «توحید» است.
35- کدام سوره تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است؟
سوره «طارق» تعداد آیاتش برابر با تعداد رکعات نمازهای یومیه است.
36- چه تعداد از سوره‌های قرآن اول اسمشان حرف «الف» می‌باشد؟
چهارده سوره است که اول اسمشان حرف الف می‌باشد: «1. آل عمران، 2. احزاب، 3. اخلاص، 4. اعراف، 5. اعلی، 6. انفال، 7. انبیاء، 8. انعام، 9. انشقاق، 10. احقاف، 11. اسرائیل، 12. ابراهیم، 13. انشراح، 14. انفطار».
37- چند سوره با «یا ایها النبی» آغاز می‌شود؟
سه سوره با «ایها النبی» شورع می‌شوند: «1. احزاب، 2. طلاق، 3. تحریم».
38- سوره‌هایی که حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره‌ها مرا پیر کردند کدامند؟
سوره‌هایی که حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره‌ها مرا پیر کردند سوره‌های «هود، واقعه، مرسلات و نبأ» می‌باشد.
39- کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از جنگ‌های پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است؟
سوره «احزاب» همنام یکی از جنگ‌های حضرت رسول اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ می‌باشد.
40-  در کدام سوره ماجرای هلاکت‌بار فرعون و یارانش بیان شده است؟
ماجرای فرعون و یارانش در سوره «یونس» بیان شده است.
41- کدام سوره قرآن همنام یکی از فلزات است؟
سوره «حدید» به معنای «آهن» است.
42- چه تعداد از سوره‌های قرآن «سجده واجب» دارد؟
سوره‌های «سجده، فصلت» نجم و علق» سجده واجب دارند.
43- کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از «اصول دین» است؟
سوره «توحید» همنام یکی از اصول دین می‌باشد.
44- تعداد کلمات کدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ می‌باشد؟
تعداد کلمات سوره «العصر» برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد.
45- نام چه تعداد از سوره‌های قرآن «اول اسمشان حرف میم» می‌باشد؟
پانزده سوره قرآن اول اسم‌شان حرف میم می‌باشد. «1. مائده، 2. مدثر، 3. منافقون، 4. مؤمن، 5. مطففین، 6.مرسلات، 7. معارج، 8. مجادله، 9. مؤمنون، 10. ماعون، 11. مریم، 12. محمّد، 13. ملک، 14. ممتحنه، 15. مزمّل».
46- کدامیک از سوره‌های قرآن «به زبان بندگان» نازل شده است؟
سوره «حمد» به زبان بندگان نازل شده است
47-  کدام سوره است که در آغاز آن به دو میوه سوگند خورده شده است؟
سوره «تین».
48-  کدام سوره است که قرآن کریم در آن خلاصه شده است؟
قرآن کریم در سوره «حمد» خلاصه شده است.
49- کدام سوره قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد؟
سوره «توبه»
50-  کدام سوره «به عروس قرآن» معروف است؟
سوره «الرحمن» به عروس قرآن معروف است.
51- سوره‌هایی که به «حامدات» معروفند چه نام دارند؟
سوره‌های «انعام، فاتحه الکتاب، کهف، سبأ و فاطر»‌ به حامدات مشهور هستند.
52- کدام سوره است که معادل «یک سوم قرآن» است؟
سوره «توحید»معادل یک سوم قرآن است.
53- چند یک از سوره‌های قرآن «با صیغه قسم» شروع می‌شود؟
سوره‌های «عصر، عادیات، ‌تین، ضحی، شمس، بلد، ‌فجر، طارق، بروج، نازعات، مرسلات، قیامت، ‌نجم، طور، ذاریات، صافات، ن، ص، ق و لیل».
54- نام چند یک از سوره‌ها «نقطه» ندارد؟
اسامی سوره‌های بی‌نقطه عبارتند از حمد،‌ رعد،‌ طور، روم و مسد، محمد
55- کدام یک از سوره‌های بزرگ قرآن به‌طور کامل یکجا نازل شده است؟
سوره «مرسلات» به صورت یکجا و کامل نازل شده است.
56- کدام سوره به «ناقه صالح» معروف است؟
سوره «شمس» به ناقه صالح معروف است.
57- سوره‌هایی که به «حوامیم» معروفند چه نام دراند؟
سوره‌های «زخرف، حم، ‌المؤمن، سجده، ‌حمعسق، احقاف، جاثیه و دخان» به حوامیم مشهور هستند.
58- چه تعداد از سوره‌های قرآن تعداد آیاتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد؟
سوره‌های «طلاق و تحریم» تعداد آیاتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد.
59-  کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از روزهای هفته است؟
سوره «جمعه».
60- چه تعداد از سوره‌های کوچک قرآن یکجا نازل شده است؟
سوره‌های «کوثر، نصر،‌ لهب و اخلاص» به صورت کامل و یکجا نازل شده‌اند.
61- چند سوره قرآن با کلمه «قل» آغاز می‌شود؟
پنج سوره با کلمه «قل» آغاز می‌شوند: «جن، کافرون، اخلاص، فلق، ناس».
62- کدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد؟
سوره «نمل» دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد.
63- کدام سوره قرآن «ده نام» دارد؟
سوره «حمد».
64-  چه تعداد از سوره‌های قرآن با «حروف مقطعه» آغاز می‌شوند؟
تعداد «29 سوره قرآن با حروف مقطعه» آغاز می‌شوند.
65-  کدام سوره «دومرتبه» بر پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شده است؟
«سوره حمد» دو مرتبه بر پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شده یک بار در مدینه و یک بار در مکه.
66- کدام سوره با قسم شروع می‌شود و با حمد تمام می‌شود؟
سوره «صافات» با قسم شروع شده و با حمد تمام می‌شود.
67- کدام سوره به نام موجود زنده‌ای است که با چشم دیده نمی‌شود؟
سوره «جن».
68-کدام سوره است که هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش کلمه «الله» آمده است؟
سوره «زمر» هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش کلمه الله آمده است.
69-سوره‌ای را نام ببرید که نام یکی از میوه‌هاست؟
سوره‌ای که به نام یکی از میوه‌ها است سوره «تین» است.
70- چه تعدا از سوره‌های قرآن تعداد آیاتشان برابر با تعداد پنج‌تن آل عبا ـ علیهم السلام ـ است؟
چهار سوره تعداد آیاتشان برابر با تعداد پنج تن آل عبا ـ علیهم السلام ـ است: «1. فلق، 2. لهب، 3. فیل، 4. قدر».
71- کدامیک از سوره‌ها با دعا ختم می‌شود؟
سوره «بقره» با دعا ختم می‌شود.
72- کدام سوره است که «یک دوازدهم قرآن» را در خود جای داده است؟
سوره‌ای که یک دوازدهم قرآن را در خود جای داده است سوره «بقره» است.
73- کدامیک از سوره‌های قرآن همنام یکی از کشورها است؟
سوره «روم» همنام یک کشور است.
74- در کدام سوره افراد عیب‌جو مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؟
در سوره «همزه» از افراد عیب‌جو انتقاد شده است.
75-  کدام سوره قرآن است که در تمام آیاتش کلمه «الله» آمده است؟
کلمه «الله» در تمام آیات سوره «مجادله، آمده است.
76- کدام سوره به «ریحانه القرآن» معروف است؟
سوره «یس» به ریحانه القرآن معروف است.
77- کدام سوره قرآن است که حرف «فاء» در آن نیست؟
سوره «حمد».
78- در کدام سوره کلمه «الله» چهل بار آمده است؟
در سوره «مجادله» چهل بار کلمه «الله» ذکر شده است.
79- کدام سوره همنام یکی از «اعیاد اسلامی» است؟
سوره «جمعه».
80- کدام سوره «دوجزء و نیم کل قرآن» را در خود جای داده است؟
سوره «بقره» دو جزء و نیم کل قرآن را در خود جای داده است.
81- در سوره تکویر کلمه «اِذا» چند بار تکرار شده است؟
در سوره تکویر کلمه اذا «12 بار» آمده است.
82- کدام سوره قرآن است که اولش ستایش، وسطش اخلاص و آخرش نیایش است؟
سوره «حمد».
83-چند سوره با «الر» شروع می‌شوند؟
سوره‌های یونس، هود، یوسف،‌ ابراهیم و حجر.
84- کدام سوره است که آن را سوره «حبیب نجار» نیز می‌نامند؟
سوره‌ای که آن را حبیب نجار می‌نامند سوره «یس» است.
85-سوره‌هایی که به نام «قیامت» هستند کدامند؟
سوره‌های رعد، ‌قیامه، واقعه، قارعه، ‌نبأ، زلزال، جاثیه، ‌تغابن و حشر.
86- سوره‌هایی که به «معوذتین» معروفند چه نام دارند؟
سوره‌های «فلق و ناس» به (معوذتین) معروفند.
87- در کدام سوره «دو سجده مستحبی» قرار دارد؟
«سوره‌ حج» دو سجده مستحبی دارد.
88- نام دو سوره در قرآن است که اگر برعکس بخوانیم به همان صورت خوانده می‌شود آن دو سوره کدامند؟
سوره‌های «لیل و تبت».
89- کدام سوره قرآن به «المصابیح» معروف است؟
سوره «فصلت» به المصابیح نیز معروف است.
90- سوره‌ای که به «ملائکه» نیز منسوب است چه نام دارد؟
سوره «فاطر» به ملائکه منسوب است.
91-  کدام سوره است که خداوند از تمام نعمت‌های بهشتی در آن نام برده اما به احترام حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ از «حورالعین» نام نبرده است؟
«سوره انسان».
92- نام کدام سوره است که اگر حرف اول آن را برداریم نام اولین امام شیعیان می‌شود؟
سوره «اعلی» که اگر حرف اول آن الف را برداریم می‌شود «علی».
93- کدام سوره است که اگر نامش برعکس کنیم نام نوعی از سبزیجات می‌شود؟
سوره «ملک».
94- نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی دیگر از سوره‌های قرآن می‌شود؟
سوره محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ که اگر حرف اولش را برداریم می‌شود «حمد».
95- سوره‌هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده است کدامند؟
سوره‌های «تبت، لیل،‌ شمس، عصر، قارعه، عبس و …».
96-  نام چند سوره را ببرید که از صفات خداوند متعال باشند؟
سوره‌های «فاطر، نور، رحمن، اعلی و …» از صفات خداوند می‌باشد.
97- نام کدام سوره قرآن است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی از شهرهای عربستان می‌شود؟
سوره «سجده» اگر حرف اولش را برداریم می‌شود «جده».
98- چند سوره با کلمه «الم» آغاز می‌شوند؟
سوره‌های «انشراح و فیل» با کلمه (اَلَم) شروع می‌شوند.
99- کدام سوره به «السبع المثانی» نیز معروف است؟
«سوره حمد» به «سوره المثانی» معروف است.
100- به کدام سوره «العقود» نیز گفته می‌‌شود؟
«سوره مائده».
101- به کدام سوره «موسی و فرعون» هم می‌گویند؟
به سوره «قصص» (موسی و فرعون) هم می‌گویند.
102-  کدام سوره به «فسطاط القرآن» معروف است؟
سوره «بقره» به (فسطاط القرآن) معروف است.
103- چند سوره با «تبارک الذی» آغاز می‌شوند؟
سوره‌های «فرقان و ملک» با (تبارک الذی) آغاز می‌شوند.
104- سوره‌هایی را که با «ایها الذین آمنوا» آغاز می‌شوند نام ببرید؟
سوره‌های ممتحنه، حجرات و مائده با «یا ایها الذین آمنوا» آغاز می‌شوند.
105- یکی از نام‌های دیگر این سوره «المضاجع» می‌باشد این سوره چه نام دارد؟
المضاجع نام دیگر سوره سجده است.
106- سوره‌هایی که با این آیه «فسبح باسم ربک العظیم» ختم می‌شوند کدامند؟
سوره‌های «حاقه واقعه»با آیه (فسبح باسم ربک العظیم) ختم می‌شوند.
107- سوره‌های مدنی طی چند سال» نازل شده‌اند؟
سوره‌های مدنی «طی 10 سال» نازل شدند.
108- در کدام سوره قرآن کریم داستان «فضیل عیاض» بیان شده است؟
داستان ( فضیل عیاض) در سوره «حدید آیه 17» آمده است.
109- چند سوره با کلمه «هل» شروع می‌شوند؟
سوره‌های «دهر و غاشیه»با کلمه (هل) شروع می‌شوند.
110- سوره‌هایی که به «طواسین» معروفند کدامند؟
سوره‌های «شعرا، نمل و قصص» به (طواسین) معروفند.
111- سوره‌هایی که به «زهروان» معروفند کدامند؟
سوره‌های «بقره و آل عمران» به (زهروان) معروف هستند.
112- سوره‌های مکّی طی چند سال نازل شده‌اند؟
سوره‌های «مکی» طی «13 سال» نازل شده‌اند.
113- سوره‌هایی که به «عتاق» معروفند کدامند؟
سوره‌های «اسری، ‌کهف، ‌مریم، طه و انبیاء» به (عتاق) معروفند.
114- چه تعداد از سوره‌های قرآن با کلمه «قد» شروع می‌شوند؟
سوره‌های «مجادله و مؤمنون» با کلمه (قد) شروع می‌شوند.
115-  سوره‌ای که درباره روزگار است چه نام دارد؟‌
سوره‌ای که در باره روزگار است سوره «دهر» است.
116-  کدام سوره قرآن منسوب به «اولین پیشوای شیعیان امام علی ـ علیه السلام ـ است؟
سوره «عادیات» منسوب به ( حضرت علی ـ علیه السلام ـ ) است.
117- سوره‌هایی را که به نام زمان‌هایی از شب و روز هستند کدامند؟
سوره‌های «فلق» به معنای (صبح)، «لیل» به معنای (شب) و «فجر» به معنای (سپیده‌دم).
118- کدام سوره به «بنی اسرائیل» منسوب است؟
سوره «اسری» به (بنی اسرائیل) نیز معروف است.
119- چه تعداد از سوره‌های قرآن در «جزء 30» قرار دارند؟
«37 سوره» قرآن در جزء 30 قرار دارند.
120-  سوره‌هایی که توصیه شده در «نماز جمعه» خوانده شوند چه نام دارند؟
سوره هایی که توصیه شده در نماز جمعه خوانده شوند عبارتند از: «منافقون و جمعه».
121- سوره‌ای که تمام آیاتش با حرف «د» ختم می‌شوند کدام است؟
سوره‌ای که تمام آیاتش با حرف «د» تمام می‌شود (اخلاص) است.
122-  نام دیگر کدام سوره قرآن «النساء القصری» یعنی (نساء کوتاه) می‌باشد؟
سوره‌ای که به «نساء کوتاه» نیز معروف است «طلاق» می ‌باشد.
123- کدام سوره در شأن «اهل‌بیت ـ علیه السلام ـ » نازل شده است؟
سوره‌ای که در «شأن اهل البیت ـ علیهم السلام ـ » نازل شده است سوره دهر است.
124-  کدام سوره قرآن است که تمام آیاتش با حرف «ر» ختم می‌شوند؟
سوره‌ای که تمام آیاتش با حرف«ر» ختم می‌شوند «کوثر» می‌باشد.
125- در کدام سوره قرآن راجع به «آفرینش انسان» سخن به میان آمده است؟
در سوره «حجرآیه 26» راجع به (آفرینش انسان) اشاره شده است.
126- در کدام سوره به «اولین قبله مسلمین» (بیت المقدس) اشاره شده است؟
راجع به اولین (قبله مسلمین) در سوره «اسراء» اشاره شده است.
127- نام کدام یک از سوره‌های قرآن است که اگر آن را برعکس کنیم یکی از واجبات نماز می‌شود؟
سوره «تین» که بر عکس آن می‌شود «نیت».
128-  در کدام سوره قرآن نام «پنج نوع عذاب الهی» در یک خط آمده است؟
«سوره اعراف آیه 133».
129- کدام سوره «سوره اخلاق و ادب» است؟
سوره «حجرات» سوره اخلاق و ادب است.
130-  در کدام سوره «حکم اسیران جنگی» بیان شده است؟
حکم اسیران جنگی در سوره انفال 67-70.
131- در کدام سوره خداوند به پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ «دستور قرائت و تلاوت قرآن» را می‌دهد؟
سوره علق.
132- چند سوره با «طسم» شروع می‌شوند؟
سوره‌های «قصص و شعراء» با «طسم» آغاز می‌شوند.
133- نام کدام سوره‌ها از «دو حرف» تشکیل شده‌اند؟
نام سوره‌های «حج، طه، یس، صفّ،‌ جنّ و عمّ» از دو حرف تشکیل شده است.
134-  «الدین» نام دیگر کدام یک از سوره‌های قرآن است؟
سوره ماعون.
135- در کدام سوره به «قوانین مربوط به ازدواج» اشاره شده است؟
در سوره «نساء» (قوانین ازدواج) اشاره شده است.
136- نام کدام سوره است که اگر آن را برعکس کنیم «نام یک پرنده» می‌شود؟
سوره مورد نظر سوره «روم» می‌باشد که بر عکس آن می‌شود «مور».
137- در کدام سوره قرآن به مطالعه در «اسرار آفرینش» سفارش شده است؟
سوره حجر.
138- چند سوره با «تسبیح» آغاز می‌شوند؟
سوره‌هایی که با تسبیح شروع می‌شوند عبارتند از: «اسری، اعلی، جمعه،‌ تغابن، صف، ‌حدید و حشر».
139- داستان «گوساله پرستی بنی اسرائیل» در کدام سوره بیان شده است؟
این داستان در «سوره طه» بیان شده است.
140- «قانون ارث» در کدام سوره بیان شده است؟
(قانون ارث) در سوره «نساء» بیان شده است.
141- نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «یکی از نام‌های پسران» می‌شود؟
سوره مورد نظر «توحید» می‌باشد که اگر حرف اولش را برداریم می‌شود «وحید».
142- در کدام سوره به داستان «شب تاریخی هجرت پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ از مکه به مدینه اشاره شده‌است؟
سوره انفال.
143- چند سوره با کلمه «وَیْل» شروع می‌شوند؟
سوره‌های «مطففین و همزه» با کلمه «ویل» آغاز می‌شوند.
144- در کدام سوره قرآن «بیست و هفت صفت از صفات الهی» ذکر شده است؟
در سوره «حشر» (بیست و هفت صفت از صفات الهی) بیان شده است.
145- در کدام سوره «سرگذشت آدم ـ علیه السلام ـ و حوا در بهشت و هبوط آنان» بیان شده است؟
«سوره طه، اعراف آیات 11 الی 27  و سوره بقره آیات 30 الی 38 »
146- نام چه تعداد از سوره‌ها از «یک حرف» تشکیل شده است؟
سوره‌های «ص، ق و ن».
147- در کدام سوره به موضوع «اطاعت از رهبری» اشاره شده است؟
سوره نساء.
148-  «الانسان» و «الابرار» نام‌های کدام سوره هستند؟
«سوره دهر».
149-  سوره‌ای که تمام آیاتش با «س» ختم می‌شود کدام است؟
سوره «ناس» تمام آیاتش با (س) ختم می‌شود.
150- «الغافر» به کدام سوره گفته می‌شود؟
به سوره «مؤمن» (الغافر) نیز گفته می‌شود.
151- چند سوره با حروف «الم» شروع می‌شوند و این سوره‌ها کدامند؟
سوره‌های «بقره، عنکبوت، آل عمران،‌ روم،‌ لقمان و سجده».
152- به کدام سوره «تبارک» نیز گفته می‌شود؟
به سوره «ملک» تبارک هم گفته می‌شود.
153- در کدام سوره راجع به «داستان جنگ بدر» اشاره شده است؟
در سوره «انفال» راجع به «جنگ بدر» اشار شده است.
154- نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «نام یکی از فلزات» می‌شود؟
سوره مورد نظر سوره «شمس» می‌باشد که اگر حرف اول آن را برداریم می‌شود «مس».
155- چه تعداد از سوره‌های قرآن با کلمه «یا ایها الناس» شروع می‌‌شوند؟
سوره‌های «نساء و حج» با کلمه «یا ایها الناس» آغاز می‌شود.
156-  «القتال» به کدام سوره اطلاق می‌شود؟
به سوره «محمد» (القتال) اطلاق می‌شود.
157-  در کدام سوره به «داستان قارون» اشاره شده است؟
در سوره «قصص» به داستان «قارون» اشاره شده است.
158- نام‌های دیگر سوره توبه کدامند؟
نام‌های دیگر این سوره عبارتند از: «العذاب،‌ الفاضحه، البحوث، الحافره، برائه و …».
159- در کدام سوره قرآن خداوند متعال به پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ دستور داده‌اند که از شرّ وسوسه‌گران به خدا پناه ببرد؟
سوره «ناس».
160-  «الشریعه» نام دیگر کدام سوره است؟
«الشریعه» نام دیگر سوره «جاثیه» است.
161- نام کدام سوره است که اگر آن را برعکس بخوانیم به معنای «قدرت و توان» می‌شود؟
سوره مورد نظر «قمر» می‌باشد که برعکس آن می‌شود «رمق».
162- سوره‌ای که تمام آیاتش با «ی» ختم می‌شود چه نام دارد؟
سوره «لیل» تمام آیاتش با حرف «ی» ختم می‌شود.
163- در کدام سوره قرآن به موضوع «سجده کردن فرشتگان به آدم ـ علیه السلام ـ » اشاره شده است؟
در سوره «ص» به این موضوع اشاره شده است.
164-«اقتربت الساعه» نام دیگر کدام سوره است؟
«سوره قمر»
165- چه تعداد از سوره‌های قرآن با «حم» شروع می‌شوند؟
سوره‌های «مؤمن،‌ فصلت، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف» با «حم» شروع می‌شوند.
166- نام کدام سوره است که اگر از آن طرف بخوانیم به معنی «راز»‌ می‌شود.
سوره مورد نظر «زمر» می‌باشد که برعکس آن می‌شود «رمز».
167- «الباسقات» نام دیگر کدام سوره است؟
«الباسقات» نام دیگر سوره «ق» می‌باشد.
168- چند سوره با کلمه «اقْتَرَبَ» شروع می‌شوند؟
سوره‌های «قمر و انبیاء».

4.2/5 - (5 امتیاز)
تبلیغات

مطالب پیشنهادی

‫3 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا