فرزندان

نام های زیبای ترکی

نام های پسرانه ترکی

 

آبی….. برادر بزرگ
آبیتن….. برادروار،عین برادر
آتا….. پدر،بزرگ،سرپرست
آتابی….. مربی،معلم،اتابک
آتاخان….. خان بزرگ،خان پدر
آتامان….. تمثیل کننده ی پدر،پدرانه
آتیللا،آتیلا….. چابک سوار،تیزپا
آتیش….. پرتاب،شلیک
آتیشماز صلح….. دوست،بی طرف
آخار….. جاری،روان،جهت دار
آدای….. نامزد،کاندید
آذر….. آتش
آراز….. آراز.،قهرمان منصوب به طایفه آس
آرال….. متوسط،نام کوه
آرامان….. سنبل پاکی
آران….. دشت نسبتا گرم و صاف
آرتان….. پر برکت،افزاینده
آرسالان …..شیر،مرد افکن
آرغین….. پاک شده،منزه
آرمان….. قابل جستجو
آشقین….. آشقین،متلاطم،رد شونده،برتر
آغ بی….. سفید بیک،مرد رو سفید
آلای….. دسته،گروه
آلپ….. قوی،جسور،نام کوه
آلپ آسلان….. شیر قوی،شیر جسور
آلپای….. تمثیل کننده دلیری و زیبایی
آلپر….. قهرمان جسور،دلاور،سلحشور
آلتای….. نام سلسله جبال
آ لخان….. خان سرخ،اسم خاص
آلقیش….. تشویق،پیشواز
آلوو….. آتش،شعله
آلیشان….. آتش گیرنده،انس گیرنده
آوجی….. شکارچی،صیاد
آیبک….. سفیدرو،ماه رو
آیتای….. مثل ماه،ماه وش
آیچین….. برای ماه،چین ماه
آیدین….. روشن،پاک
آی دمیر …..پلاتین،فلز درخشان
آیشین….. ماهرو،نقره فام
آیمان….. ماه وش،تمثیل کننده ماه
آییق….. بیدار،دوراندیش،هشیار
آیسوی….. پاکنژاد
آتروپات….. اسم خاص
آردا….. یادگار
آیتان….. ماه صفت
آی دوغان….. شاهین زیبا
آناج….. مجرب،با تجربه

ائدیل….. آسان،قابل حل
ائل اوغلو….. فرزند خلق،مردمی
ائل بان….. صدای مردم
ائل بی….. سرپرست مردم،بزرگ قوم
ائل تن….. پاره تن مردم
ائل جان …..جان مردم
ائلجه بیل….. دانا،دانشمند
ائلچی….. سفیر،نماینده
ائلچین….. برای مردم، بخاطر مردم
ائلخان….. رهبر مردم
ائل داش….. هم ملیت،هم نژاد
ائلده تک….. بی تا،بی مثل،دردانه خلق
ائل دنیز….. دریای خلق
ائل سس….. صدای مردم
ائل سئور….. مردم دوست،ملی
ائل سئون….. دوستدار مردم
ائل شن….. شادی مردم،مردم شاد
ائمیل….. ساکت،آرام،بی آزار
ائل مان….. تمثیل کننده مردم
ائل یانار….. مردم روشن ضمیر،انسان دوست
ائل یورد….. سرزمین مردم،خانه مردم

ارن….. مرد غیور و سلحشور
ارول….. قهرمان باش، انسان باش
اروستون….. مرد برتر،والا مقام
ارجان….. مردجانانه
ارخان….. خان سلحشور
ارکین….. آزاد،مستقل
افراسیاب….. افراسیاب،اسم خاص
الدمیر….. آهن پنجه،قدرتمند
افشین….. سردار،فرمانده
ارسلان….. مرد افکن،شکست ناپذیر

ایشیق….. نور ،روشنایی،افق
ایگید….. قهرمان،ساحشور
ایلدیریم …..تندر،آذرخش
ایلقار….. عهد وپیمان
ایلکین….. ائلین،نخستین
ایل یاز….. بهار سال
ایمراه….. امیر،رئیس،فرمانده
اینال….. باور کردنی،مورد باور
اینانج….. عقیده،ایمان،باور
اوختای….. تیرمانند،تیروش،تیزپا
اودآلوو….. آتش پاره،شعله آتش
اودمان….. مثل آتش،تمثیل کننده آتش
اورهان….. مناسب،اوغورخان
اوغوز….. اسم خاص
اووچو….. شکارچی
اؤتگون….. برتر،نافذ
اؤزقان….. هموطن
ازگور….. مستقل،متکی به خود
اوجال….. سرافرازباش
اوغور….. پیروز،موفق
اولدوز….. ستاره
اوزای….. روسفید،سفید بخت
اوستون….. برتر،غالب،پیروز
باباخان….. باباخان،خان بزرگ
بابک….. بابابی،خان خانان،بابک
باریش….. صلح،دوستی
باریشماز….. سرسخت،محکم
باشقان….. رئیس،صدر
بایات….. نام طایفه ای از تورکان/ثروتمند
بایدار….. سر سلسله
باییندیر….. نام یکی از قبایل تورکان
بکداش….. عزیز/ارزشمند
بیلگین….. دانا/دانشمند
بولود….. ابر
بوران….. بوران/مه غلیظ
بوغاج….. قدرتمند/قوی
باتور….. دلیر/جسور
جومای….. غرق در ماه
جوشور….. همیشه متلاطم
جوشگون….. جوشان
چاپار….. پیک/فرستاده
چاپای….. چابک/چاپگر
چالار….. سوزان/شبیه/تیز
چووغون …..چدن/کولاک
چئویک….. چابک/زرنگ
چیریک….. چابک/سرباز
چیلغین….. واله/عاشق/شیفته
دالغین….. متفکر/ژرف نگر
دمیر ال….. پنجه آهنین/قوی
دومان….. مه
دویغون….. احساس کننده/فهیم
دومرول….. اسم خاص
دیلک….. آرزو/آمال
دونوش….. عطف
دؤنمز….. قاطع/بران
فرخان….. خان مقتدر/خان با فراست
گنج بی….. جوانمرد/جوان بزرگ منش
گورسئل….. سیل خروشان
گونای….. ماه خورشید
گووه ن….. فخر/اعتماد/افتخار
هاکان….. خان خانان/امپراطور
هارای….. فریاد/نعره
هایدی….. زرنگ/چابک/همصدا
لام….. ساکت/آرام
نریمان….. قدرتمند/نرمانند
پاشا….. خان،آقا
پولاد….. فولاد
قارا اووجو….. صیاد بزرگ
قارامان….. قهرمان/مثل بزرگان
قارتال….. شاهین/عقاب
قافلان….. پلنگ
قاییم….. محکم/استوار
قوتاز….. گل سر
قوچاق….. قهرمان/همیشه شجاع
قوچ ار….. دلیر مرد/مرد شجاع
قورقود….. ریش سفید/بزرگ قبیله
قوشار….. سازنده/اتصال دهنده
قیزیل آسلان….. شیر طلائی
قیزیل باش….. مو طلائی/رهبر
قیلینج….. خنجر/شمشیر
قیوراق….. چابک/زرنگ
سابوتای….. اسم خاص
سادای….. حساب شده/شمرده شده
ساوالان …..نام کوه/باج گیر
ساواش …..جنگ/نبرد
سهند….. نام کوه
سونار….. تقدیم کننده/معرف
سونقور….. شاهین/عقاب
سیرداش….. همراز/هم سر
سیلدیریم….. سخت/محکم
سؤنمز….. روشن/همیشه سوزنده
سئون….. دوست دارنده
سئور….. دوستار
شاخار….. همیشه آتش زن
شانلی….. دارای اعتبار و مقام و منزلت
شان آی….. ماه خندان/ماه شاد
شان سس….. خوش صدا
شان یاز….. بهار شاداب
شونقار….. شاهین/عقاب
تانیش….. آشنا/فامیل
تایماز….. بی نظیر/بی همتا
تایسیز….. بی نظیر،بی همتا
توراج….. نام پرنده
تورال….. مجهول
تورغای….. مرغ ماهی خوار
توماج….. تیماج/چرم دباغی شده
توغان….. شاهین
توغای….. ببر
توغرول….. طغرل
تورکای….. اسم مرکب از ماه و تورک
تئلمان….. مثل مو/ظریف
تئمو….. آهن
تئمو چین….. آهنین/سرسخت
تومر….. مرد تمام/قهرمان
ووران….. زننده/فاتح/پیروز
وورغون….. واله/شیفته/عاشق
وولکان….. آتشفشان
وارمان….. پی برنده/دست یابنده
خاقان….. خان بزرگ/امپراطور
خان آغا….. مرد بزرگ
خان دمیر….. آهن سخت/آهن آبدیده
خان سئور….. خان دوست
خزر….. شمال/نام یکی از قبایل تورک
یارار….. به درد بخور/شکافنده
یاغمور….. باران
یالچین….. تخته سنگ/صخره
یانار….. سوزان/همیشه سوزنده
یاووز….. جسور/دلیر/شجاع
یورداغلو …..فرزند میهن/وطن پرست
یوردچو….. ولیعهد/جانشین
یوردمان….. نشانگر میهن
ییلماز….. شجاع/جسور/نترس

 

نوزاد

 

نام های دخترانه ترکی

 

آبا …..مادرABA
آدای …..نامزد ، کاندیدADAY
آذر….. آتشAZƏR
آشقین….. عبور کننده ، رد شوندهAŞQIN
آغ باتان….. سفید رو،نام قدیم همدانAĞBATAN
آغ بنیز …..سفید رو ، دارای صورت روشنAĞBƏNIZ
آغ بوجاق….. گردن بلورینAĞBUXAQ
آغ سو …..سفید وش ، نورانی ، زیباAĞSU
آلا گوز….. شهلاALAGÖZ
آلتینای….. ماه طلائیALTINAY
آلماز….. دافع ، رد کنندهALMAZ
آلیاناق….. سرخ گونه ، دارای لب های سرخALYANAQ
آنا دولو….. دارای ریشه اصلی ، مملو از مادرANADOLU
آی اولدوز….. ماه و ستاره ، ستاره زیباAYULDOZ
آی ایشیق….. نور ماه ، پرتو ماهAYIŞIQ
آیوز….. ماه رخAYÜZ
آیپارا….. پاره ماه ، مهپارهAYPARA
آیتای….. عین ماه ، ماه وش ، لنگه ماهAYTAY
آیتک….. ماهوار،زیباAYTƏQ
آیدا….. در وجود ماه ، ماه صفتAYDA
آیتن….. نزد ماه،در وجود ماهAYTƏN
آیچین….. برای ماه،مثل ماهAYÇIN
آیسان….. مثل ماه،دارای گذشته درخشانAYSAN
آیسو….. شبیه ماه،نور ماهAYSU
آی سئل….. سیل ماه،سیل زلال و شفافAYSEL
آیشن….. ماه خندان، ماه شادAYŞƏN
آیفر….. ماه صفت، با شکوهAYFƏR
آی گول….. گل سفید،گل خوشبختیAYGÜL
آیلا….. هاله ماهAYLA…..
آیلار….. خوبرویان، زیباها، ماه هاAYLAR
آیلی….. ماه وش،ماه صفت،ماهرخ AYLI
آیلی سئل….. سیل دارای ماه، سیل زلالAYLISEL
آیلین….. هاله اطراف ماهAYLIN
آیمان …..تمثیل کننده ماه،مثل ماهAYMAN
آینار …..انار سفید،انار زیباAYNAR
آینور….. نور ماه، دارای انوار ماهAYNUR
آیسوی …..پاکنژادAYSOY
آیشین …..ماه پارهAYŞiN
ائل ایستر….. محبوبه خلقELISTƏR
ائل بزر….. زینت دهنده خلق،مردم آراELBƏZƏR
ائل چیچک….. گل مردمELÇIÇƏK
ائلقیز …..دختر مردم،محبوبه خلقELQIZ
ائلمیرا نمایانگر مردم،تمثیل کننده ملتELMIRA
ائلنور …..نور مردم،چراغ مردم،راهنمای مردمELNUR
ائلناز …..محبوب مردم،عشق مردمELNAZ
ارتئل …..اسم خاصƏRTEL
اردوغان….. قهرمان زا،قهرمان پرورƏRDOĞAN
ارسوی….. قهرمان نژادƏRSOY
ارکناز….. ناز آزادیƏRKNAZ
ارگون….. قهرمان روز،همیشه قهرمانƏRGÜN
اسین….. نسیم،باد ملایم سحریƏSIN
ایپک….. ابریشم،حریرIPƏK
ایزیناز….. خوش اثر،دااری رد خوشایندIZINAZ
ایلای….. ماه و سالILAY
اینجه بئل….. کمر باریکINCƏBEL
اینجه تئل….. دارای موهای ظریفINCƏTEL
اینجه گول …..گل ظریف،گل نازکINCƏGÜL
اینجی …..مروارید،صدفINCI
اینجی قیز….. دختر زیبا،دختر مثل مرواریدINCIQIZ
اینجی گؤز….. دارای چشمان مثل مروارید،چشم براقINCIGÜZ
اودئل….. خلق آتشODEL
اودسان …..آتشینODSAN
اودمان….. آتشپاره،نشانگر آتشODMAN
اورمان….. جنگلORMAN
اولماز….. بی همتا،نشدنی،غیر ممکنOLMAZ
اؤزگور….. مستقلÖZGÜR
اؤزلم….. حسرتÖZLƏM
اولدوز….. ستارهULDUZ
اوزگون….. متاسف،غمگینÜZGÜN
اوستون …..برتر،والاÜSTÜN
اولکر….. ستاره سحریÜLKƏR
بالسان….. مثل عثل،شیرینBALSAN
باللی….. شیرین،مثل عسلBALLI
بورچین….. غزالBURÇIN…..
بورلا….. بلند قامت،دارای گسوان بلندBURLA
بیرجه….. یگانهBIRCƏ
بیلگین …..دانا و دانشمندBILGIN
جوشار …..جوشان،شور انگیزCOŞAR
چاغلار …..متلاتمÇAĞLAR…..
چیلغین….. عاشق،واله،مجنونÇILĞIN
چیچک….. شکوفه،گلÇIÇƏK
دالغا….. موجDALĞA
داملا….. قطرهDAMLA
دورنا….. درناDURNA
دویغو….. احساسDUYĞU
دورو….. صاف،بی آلایش،شفافDURU
دیلغم….. نام آهنگDILĞƏM
دیلر….. آرزومند و دارای آرمانDILƏR
دنیز….. دریاDƏNIZ
فیدان….. شکوفه،غنچهFIDAN
گور سئل….. سیل خروشانGURSEL
گول آی….. ماه خوشگل،ماه زیباGÜLAY
گول اؤز….. گل رخ،خوشروGÜLÜZ
گول بنیز …..گل رخGÜLBƏNIZ
گول سان….. گل تبار،مثل گلGÜLSAN
گول شن….. گل شادGÜLŞEN
گول گون….. گل روزGÜLGÜN
گولنار….. گل انارGÜLNAR
گولناز….. گلناز،گل محبوبGÜLNAZ
گول یاناق….. گل گونه،گل رخGÜLYANAQ
گول یانار….. گل سوزان،گل سرخGÜLYANAR
گول یاز….. گل بهارGÜLYAZ
گوموش تئل….. دارای گیسوان نقره ای،نقره فامGÜMÜŞTEL
گون آی …..ماه و خورشید،روز روشGÜNAY
گون ار….. قهرمان روز،همیشه قهرمانGÜNƏR
گونش….. خورشیدGÜNƏŞ
گونئی….. جنوب،آفتابگیرGÜNEY
گوندش …..همزاد،همزمان زاده شدهGÜNDƏŞ
گونده یاز….. همیشه بهار،همیشه بهارGÜNDƏYAZ
همرسین….. نسترنHƏMƏRSIN
کونول….. قلب،دلKÖNÜL
کپنک….. پروانهKƏPƏNƏK
کوسن….. قهر کنندهKÜSƏN
کوسمز….. گشاده رو،دل فراغKÜSMƏZ
کسکین …..برنده،تیزKƏSKIN
لاچین….. عقاب،شاهینLAÇIN
لاله….. لالهLALƏ
لیلپار….. گل چشمه،گل همیشه سبز در آبLILPAR
لیمان….. بندرLIMAN
مارال….. آهو،غزال،زیباMARAL
ماوی….. نیلی،آبیMAVI
ماراق….. علاقهMARAQ
ناردانا….. دانه انارNARDANA
نارگیله….. دانه انارNARGILƏ
ناریش….. مثل انار،نارنجNARIŞ
نازلی….. پر عشوهNAZLI
پارلار….. منور میشود،نورانی میشودPARLAR
پارلاق….. درخشان،نورانیPARLAQ
پینار….. چشمهPINAR
قارا گیله….. سیاه چشم،دارای مزدمک سیاهQARAGILƏ
قوقوش….. پرنده قوQUQUŞ…..
قومرال….. خاکستری،خاکیQUMRAL
قیز خانیم….. دختر خانومQIZXƏLIN
قیل باش….. دارای موهای درازQILBAŞ
قیزیللی….. طلائیQIZILLI
قیزیل تئل….. مو طلائیQIZILTEL
ساچلی….. دارای موهای دراز و پرپشتSAÇLI
ساناز….. بی نظیر،بی همتاSANAZ
سانای….. محترم،شهره پاکیSANAY
سانلی….. معروف،مشهور؛نامدارSANLI
سایین….. عزیز،محترمSAYIN…..
سولماز….. همیشه شادابSOLMAZ
سونای….. آخرین ماه،پرنده مانندSONAY
سونر….. آخرین قهرمان،آخرین دلاورSONƏR
سونگول …..آخرین گلSONGÜL
سونییا….. سونیاSONYA
سیرداش….. همرازSIRDAŞ
سیبل….. مو طلائیSIBEL
سئوین….. شاد باشSEVIN
سئلجان….. سیل جانSELCAN
سئون….. دوست دارندهSEVƏN
سئودا….. عشقSEVDA
سئوگی …..عشق،محبتSEVGI
سئوگی ناز….. عشق ناز،پر محبتSEVGINAZ
سئوگول….. گل دوستSEVGÜL
سئویل….. فعل امر:مورد محبت قرار بگیرSEVIL
سئوینج …..شادی،خوشیSEVINC
سحر….. صبح،آغاز روزSƏHƏR
شن آی….. ماه شاد،ماه خوشروŞƏNAY
شن ائل….. مردم شاد،مردم خندانŞƏNEL
شن یاز….. بهار شاد،بهار خوشŞƏNYAZ
تامارا….. کاملا جستجو کن،کاملترینTAMARA
تامای….. ماه تمامTAMAY
تانسو….. نور سحری،سوی فجر،شبنمTANSU
تای سیز….. بیتا،بی مثلTAYSIZ
ترکان….. ملکهTƏRKAN
توران….. نام کشور،ترکستانTURAN
تومروس …..اسم خاصTUMRUS
توووز….. طاووس،منطقه در آذربایجانTOVUZ
تویغون….. مسرورTOYĞUN
تویگون….. شادزی،دارای روزگار خوشTOYGÜN
تئللی….. دارای موهای بلند و پر پشتTELLI
تئلمان….. ظریف،مثل موTELMAN
تئلناز….. دارای موهای زیباTELNAZ
خانیم بال…..ا خانوم کوچکXANIMBALA
خاتین….. زن خان،خاتونXATIN
یاز گل….. گل بهارYAZGÜL
یاغیش….. بارش باران،حالت بارش،بارانYAĞIŞ
یاغمور….. بارانYAĞMUR
یانار گول….. گل سوزان،گل سرخ YANARGÜL
یایقاش….. اسم خاص، ابرو کمان  YAYQAŞ
یئتر….. کافی YETƏR
یوکسل….. سر بلند باشYÜKSƏL

امتیاز شما به این مطلب
تبلیغات

مطالب پیشنهادی

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا